Program

1. Zaviesť úplnú transparentnosť štátnych financií, samospráv a financovania politických strán.
Nielen zmluvy, ale aj toky štátnych peňazí by mali byť dostupné verejnej kontrole. Dosiahnuť sa to dá vznikom transparentného systému štátnych účtov a štátnej pokladne, ako aj účtovníctva samospráv. Ľudia majú právo rýchlo a jednoducho zistiť, kde končia ich peniaze.

2. Zjednodušiť a skvalitniť komunikáciu občanov s úradmi, štátnou správou, zdravotníckymi zariadeniami a odstrániť nezmyselnú byrokraciu.
Vytvorením jednotných miest styku s verejnou správou na báze elektronického prenosu informácií a elektronického podpisu sa pre občana značne zjednoduší každodenný život. Nezmyselnou byrokraciou stráca naša krajina hospodársky rast a odrádza fyzické osoby od zakladania malých firiem a ekonomickej aktivity.

3. Zachovať nezávislosť a slobodu internetu.
Štát nemá právo priamo alebo sprostredkovane ovplyvňovať možnosť prístupu k informačným zdrojom internetu. Internet musí zostať nezávislým médiom. Občan musí mať právo na súkromie aj na internete. Štát nesmie svojvoľne a bezdôvodne uchovávať dáta o aktivite občanov na internete a nútiť k tejto činnosti poskytovateľov internetu.

4. Dostupnosť internetu a telekomunikačných služieb pre všetkých a za prijateľné ceny.
Umožnením jednoduchého a všeobecne dostupného prístupu k moderným komunikačným kanálom vytvorí priestor pre vyššiu informovanosť a všeobecný rozhľad občanov k najrôznejším témam. Nenásytnosťou a neľudským prístupom telekomunikačné spoločnosti vydierajú svojich zákazníkov a nezdravé trhové prostredie v telekomunikáciách sťažuje konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu práce.

5. Zjednotenie verejných informačných systémov a ich ďalší vývoj na báze open source a využívanie open source softvéru vo verejnej správe.
Nezmyselným využívaním proprietárneho softvéru sa neoptimálne hospodári s peniazmi daňových poplatníkov. Používaním otvorených formátov pre externú aj internú komunikáciu vo verejnej správe sa odstráni závislosť na monopolných produktoch zahraničných korporácií, skvalitní sa ich vzájomná kompatibilita a možné vzájomné prepojenie.

6. Nikto nesmie byť stíhaný za vyjadrovanie názoru.
Odmietame postup politikov, ktorí zaradili ohováranie medzi trestné činy. Je možné ho riešiť ako ostatné občianskoprávne spory. Presadíme úpravu zákona, ktorý obmedzuje verejnú kontrolu politických činiteľov. Neadekvátna ochrana osôb, ktoré sa dobrovoľne pustili do verejného života, nemá brániť politickej debate.

7. Dajme ľuďom do rúk možnosť podieľať sa na riadení štátu (referendum na celoštátnej, krajskej a obecnej úrovni).
Súčasný stav slovenskej politiky je príčinou znechutenia občanov zo svojich vlastných zástupcov. Zabezpečením možnosti vplývať na svojich volených zástupcov aj počas volebných období sa posilní kvalita prijímanej legislatívy a odstráni odcudzenie medzi jednotlivcami a štátom ako celkom.

8. Zmenou autorského zákona chceme podporovať umelcov a nie zisky korporácií.
Zastaralé znenie autorského zákona nereflektuje súčasné technologické možnosti, ani existenciu moderných slobodných licencií, pri ktorých si autor sám určuje licenčné podmienky diela. Namiesto podpory novej tvorby a šírenia kultúry si autorské zväzy a distribučné spoločnosti zaisťujú neadekvátne zisky. Týmto zotročujú autorov aj konzumentov diel rovnako. Štát má podporovať zdieľanie informácií a dát medzi občanmi a nie šíriť nezmyselný strach a rozpútavať hon na čarodejnice, ktorého terčom je veľká časť jeho vlastných občanov.

9. Zrušiť štátne výpalné – poplatok za prázdne médiá a reprodukčné zariadenia.
Výberom poplatku za čisté média a reprodukčné zariadenia sú fyzické a právnické osoby univerzálne označované za porušovateľov autorských práv v ich súčasnej podobe. Prezumpciou viny v tejto oblasti je autorský zákon protiústavný.

10. Presadiť osobnú zodpovednosť zástupcov verejnej správy za ich rozhodnutia.
Tak ako bežní zamestnanci, aj štátni úradníci, ministri a poslanci by mali niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, najmä v prípadoch, keď svojim rozhodnutím spôsobia spoločnosti škodu.